Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Verkiezingen 2023: dit zijn belangrijke standpunten voor ondernemers

In samenwerking met VNO-NCW & MKB-Nederland

Twijfel je op welke politieke partij je wilt stemmen? En wil je weten welke standpunten belangrijk zijn voor jou als ondernemer? We hebben de verkiezingsprogramma’s doorgespit en leggen je per thema uit wat een aantal van de plannen zijn.* 

Ga snel naar:


Investeringen in leningen

Dankzij de hoge rente is het voor mkb-ondernemers steeds moeilijker om geld te lenen bij banken. De meeste politieke partijen willen dat het makkelijker wordt om te lenen én te investeren.

ChristenUnie

Volgen de ChristenUnie moeten midden- en kleinbedrijven makkelijker een financiering kunnen regelen. Ze pleiten voor een ‘financieringshub’, waar ondernemers in contact gebracht worden met overheidsorganisaties en partijen als Qredits, InvestNL en het Groeifonds.

CDA

CDA zet haar bestaande plannen door. Ze pleiten voor een betere financiering via een ‘mkb-bank’ voor mkb’ers en een mkb-toets bij relevante wet- en regelgeving. Ze willen ook subsidies toegankelijker maken voor het (innovatief) mkb.

Lees ook: ‘Dit land heeft een toekomstvisie nodig’ met Henri Bontenbal van het CDA

D66

D66 wil investeringen in start-ups en scale-ups aantrekkelijker maken. Ze pleiten voor een ‘winwin-lening’, waarbij kleine ondernemers de kans krijgen om geld te lenen bij familie, vrienden of ‘fans’. Op hun beurt ontvangen zij een aantrekkelijk rendement.

DENK

DENK wil een kredietbank beschikbaar stellen voor kleine ondernemers. Ook komt er één overheidsbank om het mkb te financieren. Hier worden alle bestaande overheidsregelingen ondergebracht.

FvD

FvD wil een coronacompensatieregeling voor ‘’ernstig gedupeerde mkb-bedrijven”.

GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA wil aanbestedingsprocedures toegankelijk maken voor mkb-bedrijven. Dit houdt in dat het makkelijker wordt voor opdrachtgevers om opdrachten uit te zetten en voor aanbieders om de opdrachten aan te nemen.

NSC

Net als ChristenUnie wil NSC de toegang tot non-bancaire financiering toegankelijk maken. Ze denken daarbij aan crowdfunding, kredietunies en microfinanciering door Qredits. Voor het kleine mkb willen ze een duurzaamheidslening introduceren.

Ondernemers die kampen met coronaschulden, willen ze tegemoet komen door coulant om te gaan met terugbetalingstermijnen.

SGP

Ook SGP wil financiering vergemakkelijken door non-bancaire leningen mogelijk te maken, bijvoorbeeld door crowdfundingplatforms. Deze platforms zouden beter toegang moeten krijgen tot garantstellingen van de overheid. Ook pleiten ze voor een landelijk platform dat bedrijven helpt om een passende financiering te regelen.

VOLT

VOLT wil een centraal loket voor innovatieve en sociaal maatschappelijke ondernemers. Zij kunnen hier terecht met vragen over bijvoorbeeld subsidieaanvragen.

VVD

VVD wil financieren vergemakkelijken door het verpandingsverbod op te heffen. Dit verbod houdt in dat bedrijven hun uitstaande vorderingen niet als onderpand kunnen gebruiken voor een lening. Ze zetten ook in op het vergroten van non-bancaire financiering. Dat wil zeggen dat er meer financieringsvormen moeten komen die niet door een bank worden verstrekt.

Lees ook: ‘Ondernemer is geen vies woord’ met Dilan Yeşilgöz van de VVD


Personeel

Veel politieke partijen willen het aantrekkelijker maken om personeel in dienst te nemen. Bijvoorbeeld door de loondoorbetaling bij ziekte te verkorten. Ook pleiten veel partijen voor minder verplichte administratie.

BBB

BBB wil het verschil in belastingdruk tussen personeel in vaste dienst en zzp’ers verkleinen, zodat het aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst aan te nemen.

ChristenUnie

ChristenUnie wil het voor mkb-ers goedkoper maken om personeel in dienst te hebben.

CDA

CDA pleit voor een crisisregeling personeelsbehoud. Dit houdt dat in een onverwachte crisistijd werkgevers en werknemers geholpen kunnen worden bij personeels- en baanbehoud. Ze willen ook het minimumloon verhogen.

FvD

Fvd wil het ontslagrecht mkb versoepelen, zodat ondernemers meer mensen aannemen. Ook pleiten ze voor het versimpelen van de reïntegratieverplichting voor werkgevers. Doorbetalingsverplichting bij ziekte wil FvD verkorten van 2 naar 1 jaar.

GroenLinks-PvdA

Er moet per bedrijf een minimum percentage zijn van 85% aan vaste medewerkers. GroenLinks-PvdA ondersteunt daarnaast kleine werkgevers bij de loondoorbetaling bij ziekte. Zo verlagen ze de premie die zij betalen voor arbeidsongeschiktheid.

Lees ook: ‘Ik ben niet het grote rode gevaar’ met Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA

JA21

Loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven wil JA21 terugbrengen naar 1 jaar.

NSC

Ook NSC wil de voor werkgevers verplichte loondoorbetaling bij ziekte veranderen naar 1 jaar. Wel stellen ze dat als werkgevers hun re-integratieverplichtingen onvoldoende zijn nagekomen, het UWV een jaar langer loondoorbetaling kan opleggen.

Daarnaast willen ze de administratieve lasten voor mkb’ers verminderen, onder andere door bij nieuwe wetgeving een mkb-uitvoeringstoets in te voeren.

PvdD

PvdD brengt het aantal verschillende arbeidscontracten terug tot vaste en tijdelijke contracten voor regulier werk, het uitzendcontract om ziekte of grote drukte op te vangen en het zelfstandigencontract voor zzp’ers.

VVD

VVD heeft het plan om werkgeverslasten te verlagen, zodat het meer loont om personeel in dienst te nemen. Ze willen doorgaan met de ingezette hervorming van de loondoorbetalingsregels en proberen deze hervorming zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor kleine ondernemers.


Duurzaamheid

Niet geheel verrassend komt duurzaamheid veel voor in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Sommige partijen willen het mkb helpen om duurzamer te ondernemen.

BBB

Volgens BBB moeten alle bedrijven toegang hebben tot financiële steun vanuit klimaatfondsen. Het moet wel volledig transparant zijn welke bedrijven geld ontvangen en waarvoor.

ChristenUnie

ChristenUnie wil dat niet alleen beursgenoteerde bedrijven, maar ook het mkb zich verantwoordt over hun inzet op duurzaamheid.

D66

D66 wil het overbelaste stroomnet uitbreiden en de energiebesparingsplicht voor bedrijven versimpelen.

Ook willen ze dat het voor mkb’ers makkelijker wordt om verduurzaming te financieren. In hun plannen trekken ze 1 miljard uit voor het stimuleren van nieuwe investeringen in de productie van groene en circulaire producten.

FvD

FvD neemt een ander standpunt in: zij willen huishoudens en ondernemers niet opzadelen met stijgende energiekosten vanwege absurde ‘duurzaamheidseisen’.

GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA richt zich onder andere op mkb-bedrijven die moeilijk aan hun benodigde durfkapitaal komen. Zij willen dat het investeringsfonds Invest-NL uitgebouwd wordt tot een Nationale Investeringsbank. Hiermee kunnen duurzaamheidsprojecten (mede-)gefinancierd worden die nu niet of onvoldoende van de grond komen.

PvdD

PvdD wil dat energieslurpende sectoren zoals de gangbare sierteelt en de kunstmestindustrie in heel Nederland wordt afgebouwd. Horeca houdt de terrassen maar zonder terrasverwarmers.

Ze nemen ook een standpunt in over het statiegeldsysteem: op alle drankverpakkingen moet statiegeld komen. De verantwoordelijkheid voor het statiegeldsysteem komt in handen van de overheid in plaats van het bedrijfsleven.

SGP

SGP ziet veel gedoe en onduidelijkheid ontstaan in de regeling om het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes te ontmoedigen. De overheid moet samen met ondernemers kijken naar een eenvoudigere en meer effectieve aanpak.

Ook vinden ze het belangrijk dat bedrijven en regio’s de ruimte moeten krijgen om de energietransitie op een eigen manier vorm te geven. Wel op basis van heldere en afrekenbare doelen.

SP

SP wil een CO2-heffing voor alle vervuilende bedrijven. De energiebelasting gaat omhoog voor grootgebruikers en omlaag voor huishoudens en het mkb.

VOLT

VOLT gaat nog een stapje verder: zij willen een Europese CO2-belasting voor alle brandstoffen. Ze denken aan ‘fixteams’ om bedrijven – waaronder het mkb – te helpen bij het besparen van energie.

Lees ook: ‘De oplossing ligt in Europa’ met Laurens Dassen van VOLT

VVD

VVD wil het mkb helpen met verduurzamen. Dit doen ze onder meer door de plannen van het gevallen kabinet om een verduurzamingsfonds voor het mkb op te richten door te zetten. Ze pleiten ook voor het uitbreiden van het overvolle elektriciteitsnet om netcongestie tegen te gaan.


Regeldruk

De meeste politieke partijen zijn het erover eens: ze willen minder regels voor het mkb.

ChristenUnie

ChristenUnie wil ervoor zorgen dat lokale, provinciale en landelijke regeldruk vermindert én dat ondernemers snel en toegankelijk terecht kunnen bij de overheid.

D66

D66 heeft liever duidelijke regels die goed te handhaven zijn, dan complexe regels die voor veel administratieve lasten zorgen. Er komen afrekenbare doelstellingen om de regeldruk te verminderen en een strengere toets op het introduceren van nieuwe regels.

Lees ook: ‘Over extreemrechts lijkt me de slechtste keuze’ met Rob Jetten van D66

DENK

DENK wil de regeldruk voor kleinere ondernemers verminderen door het invoeren van een mkb-regeldrukcheck bij elke wet- en regelgeving.

FvD

FvD pleit voor een staatssecretaris voor het mkb, die werkt aan minder regeldruk, oplossingen en verbeteringen. Ze willen de regeldruk drastisch verminderen voor mkb’ers.

JA21

Ja21 denkt aan een mkb- en vestigingsklimaattoets wanneer een nieuw beleid wordt ingevoerd.

SGP

Bij het opstellen van wetgeving moet meer aandacht en expertise komen voor regeldruk. SGP wil ook de huidige wet- en regelgeving aanpassen.

VVD

VVD wil een uitbreiding van de mkb-toets voor nieuwe voorstellen. Ministeries moeten ondernemers benaderen voor deelname aan de mkb-toets. Nieuwe regelgeving moet zo eenvoudig en concreet mogelijk zijn en niet verder gaan dan nodig.


Belastingzaken

Over belastingzaken bestaan er meer verschillen tussen de partijen. Sommigen willen meer belastingvoordelen voor het mkb en anderen juist minder.

BBB

BBB wil onderzoeken of het mogelijk is om een extra (derde) schijf te introduceren in de vennootschapsbelasting. In deze extra schijf worden winsten boven een bepaald bedrag extra belast.

ChristenUnie

Fiscale voordelen voor zzp’ers worden langzaam afgebouwd. De partij helpt zelfstandigen door het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) aan te passen. Zo kunnen gemeenten ook ondernemers met een werkende partner helpen met een krediet.

D66

D66 wil de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers omzetten in een urenvoordeel voor alle werkenden die meer dan drie dagen per week werken.

FvD

FvD wil de grens voor de hoge vennootschapsbelasting (vpb-grens) verhogen naar 1 miljoen euro. Ook willen ze de zelfstandigenaftrek omhoog naar 15.000 euro. De btw moet omlaag naar 6% en 19% en er komt een belastingvrije voet van 30.000 euro voor elke werkende Nederlander.

DENK

DENK pleit voor meer belastingvoordelen voor het mkb. Ook vinden ze dat de Belastingdienst ‘ruimhartig’ moet blijven omgaan met de terugbetalingen.

SGP

Om de werkgelegenheid en de economische groei te stimuleren, moeten de lasten voor ondernemers (met name voor het midden- en kleinbedrijf) omlaag.

SP

SP wil de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek verhogen, zodat het mkb kan investeren in de toekomst.

VVD

VVD wil menselijk en coulant omgaan met belastingschulden door corona. Ze beloven dat er sneller afspraken worden gemaakt met ondernemers over de terugbetaling van hun belastingschulden. De energiebelasting moet volgens de partij omlaag.

Ontdek de podcast Haagse Bluf

Wat hebben de lijsttrekkers na de verkiezingen in petto voor ondernemers? Hoe ondernemend zijn ze zelf? En wat kiezen zij: markt of overheid, Randstad of regio, mkb of multinational? Deze en andere vragen worden beantwoord in Haagse Bluf, de politieke podcast van VNO-NCW en MKB-Nederland. Je vindt hier het overzicht van de afleveringen.

*In dit artikel vind je een greep uit de verschillende standpunten van de politieke partijen. We pretenderen niet volledig te zijn en spreken geen voorkeur uit voor bepaalde politieke partijen.

Beeld: Rijksoverheid

Verkiezingen 2023: dit zijn belangrijke standpunten voor ondernemers